Projekty JAMU - Projekty JAMU - ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA JAMU

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA JAMU  

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245)

O projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací činnosti (a v jejím rámci realizované umělecké činnosti) formou transformace původních oborů spadajících pod studijní programy Dramatická umění a Hudební umění na nové studijní programy a specializace. Tyto specializace jsou rozšířeny o předměty nově vyučované v cizím jazyce, dále pak o předměty obohacené o elektronické opory nebo také o předměty garantující studentům získání kompetencí potřebných pro reálnou a samostatnou uměleckou tvorbu (tzv. soft skills).

Nedílnou součástí je také posílení internacionalizace a příprava na vytvoření první formy joint programu s univerzitou Den Haag s názvem European  Master of Early Music.

V neposlední řadě dochází k nastavení a rozvoji systému hodnocení a zabezpečení kvality formou vytvoření systému vnitřního zajišťování kvality, vypracování metodiky tvorby vnitřní hodnotící zprávy a příprava a provedení externí evaluace systému certifikovaným subjektem z oblasti umění.

Plánované výstupy projektu:

  1. Akreditace nových studijních programů zohledňujících potřeby trhu práce na obou fakultách JAMU v Brně - Divadelní fakulta v rámci projektu akredituje 5 nových studijních programů (Dramaturgie a režie, Herectví, Scénografie, Dramatická tvorba a média, Divadelní produkce a jevištní technologie), Hudební fakulta akredituje dva nové studijní programy (Interpretační umění a Kompozice a multimediální kompozice).
    Jako součást akreditovaných studijních programů jsou připravovány předměty vyučované v cizím jazyce a také elektronická podpora studia některých předmětů formou interaktivních osnov.
  2. Joint program s univerzitou v Den Haagu - společné magisterské studium s jednou z nejprestižnějších škol v oblasti staré hudby, s Královskou vysokou školou múzického umění (Hoegschool van den Kunsten) v Den Haagu ve studijním programu European Master of Early Music.
  3. Propracovaný a pravidelně využívaný systém zajišťování kvality vzdělávacího procesu s vizí dalšího rozvoje studijních programů – vnitřní hodnotící zprávy a externí evaluace přispějí k vytvoření nových pravidel systému zajišťování kvality a také k novelizaci vnitřních předpisů JAMU (např. Statutu JAMU, Studijního a zkušebního řádu).

Kontakty

Hlavní projektový manažer

Ing. Monika Körmendyová

Email: kormendyovajamucz

Tel.: + 420 54259 1131

Finanční manažer

Ing. Petra Čalkovská

Email: calkovskajamucz

Tel.: +420 54259 1146