Projekty JAMU - Projekty JAMU - ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ NA JAMU

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ NA JAMU  

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469)

O projektu

Cílem projektu je v oblasti prostorových podmínek a scénické, osvětlovací, video, audio a IT technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů studijních programů Divadelní fakulty.

Projekt se zaměřuje na obecný kvalitativní rozvoj prostorových kapacit školy a umožňuje realizovat uměleckou výuku téměř všech studentů v podmínkách co nejvíce se blížících reálné umělecké praxi. Rozvoj technologického vybavení je zaměřen nejen na učebny a zkušebny fakulty, ale především na praktická finální pracoviště jako jsou divadelní sály (Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU) a specializované učebny.

Technologické zajištění výuky zejména na finálních pracovištích (Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU) a výuky tzv. hlavních uměleckých předmětů je směrováno do  rozvoje pěti skupin technologií (scénické osvětlovací technologie, videotechnologie, audiotechnologie, jevištní technologie a ICT technologie). Současně je řešen dlouhodobý dislokační problém zajištění výuky fakulty rozšířením a modernizací výukových prostor jak v centrálním objektu Mozartova 1, tak především v Informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka rozšiřujícím výukové plochy fakulty.

Plánované výstupy projektu

  1. stavební úpravy v IVUC Astorka (nové učebny pro potřeby specializací Audiovizuální tvorba a divadlo, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, nové učebny pro výuku jazyků a prostory využívané pedagogy Kabinetu cizích jazyků), rekonstrukce podlah a vzduchotechniky v budově na Mozartově 
  2. pořízení nových technologií, které mají výuku co nejvíce přiblížit profesionálním podmínkám a reálné praxi (např. fotografické technologie, multimediální pracovní stanice nebo technologické vybavení učeben a ateliérů)
  3. technologické úpravy v Divadelním studiu Marta

Kontakty 

Projektový manažer

MgA. Michaela Rusňáková

E-mail: rusnakovajamucz

Tel.: +420 542 591 323 

Finanční manažer

Ing. Lenka Vítková

E-mail: lvitkovajamucz  

Tel.: +420 542 591 306 

Technologický manažer

Mgr. Lukáš Votava

E-mail: votavajamucz

Tel.: +420 542 591 355