Projekty EU - Projekty JAMU - Inovace v oblasti multimediální tvorby

Inovace v oblasti multimediální tvorby  

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428, oficiálně zahájen 27. 12. 2006, plánované ukončení 30. 6. 2008

Obrovský vzestup multimedializace současného života ve všech jeho sférách přináší akutní nutnost přizpůsobit umělecké studijní obory, které s médii více či méně izolovaně pracují, nově vzniklým podmínkám a potřebám tak, aby absolventi těchto oborů byli schopni zvládnout specifika multimediální tvorby a realizace multimediálních děl. Tato schopnost vyžaduje nejen bližší seznámení se s uměleckými druhy, které nejsou dominantním studijním oborem na příslušné umělecké vysoké škole, ale rovněž se světem komplexních multimediálních děl. To studentům přinese výrazné rozšíření jejich uměleckého záběru, a tím i možnosti širšího uplatnění po absolutoriu.

Fakulty vysokých škol zapojených do projektu, konkrétně Hudební a Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, se proto rozhodly vytvořit studentům příslušných studijních oborů podmínky pro získání základního vhledu a dovedností v oblasti multimediální tvorby. Každá fakulta připraví soubor multimediálně zaměřených předmětů odpovídajících uměleckému druhu (hudba, divadlo, pohyb, výtvarné umění, technologie a teorie), jenž z pohledu ostatních uměleckých škol zaštiťuje, a ty budou následně studentům škol účastnících se projektu nabídnuty. Vzniklá síť fakultativních předmětů bude doplněna specializovanými kurzy, zaštítěnými českými i zahraničními odborníky.

Projekt vytváří reálný předpoklad pro zkvalitnění obsahu a rozvoj umělecky zaměřených studijních programů zapojených vysokých škol. Inovace programů jejich rozšířením o nabídku předmětů z oblasti multimediální tvorby reaguje na zvýšené nároky kladené na absolventy vysokých škol trhem práce, které vyplývají ze změn současné společnosti, souvisejících s rozvojem informačních technologií a multimedializací. Vedle rozvoje stávající výuky je neméně důležitým aspektem projektu využití jeho výsledků při přípravě nového studijního oboru "Multimediální a audiovizuální tvorba", jehož zavedení se plánuje na Janáčkově akademii múzických umění opět ve spolupráci a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.


Partnery projektu jsou:

MASARYKOVA UNIVERZITA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Dokumenty vyžadují naistalovaný Acrobat Reader

Evropský sociální fond v ČR