Projekty EU - Projekty JAMU - Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU

Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU   

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0367 


 

Aktuálně z projektu

Pro novináře

Základní informace o projektu

Projektový tým

O projektu

Aktivity projektu

Multimediální překladový terminologický slovník čeština - český znakový jazyk pro obor dramatická výchova

Foto a video dokumentace

Dokumenty ke stažení

Veřejné zakázky

Kontakt

The Innovation of Drama Education for the Deaf in the study program "Dramatic Arts" at the Faculty of Theatre at Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno

Aktuálně z projektu


DVD znakový jazyk

V rámci klíčové aktivity Znakový jazyk se natáčí praktická cvičení na DVD. Zároveň je připravován tištěný materiál ve spolupráci s partnerskou organizací Trojrozměr.

20. 7. 2011


Terminologický slovník

Významným výstupem projektu je Systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce v podobě multimediálního překladového terminologického slovníku. Slovník je přístupný online v samostatné sekci projektu Multimediální překladový terminologický slovník čeština - český znakový jazyk pro obor dramatická výchova nebo v sekci Aktivity projektu.
17. 5. 2011


Odborná praxe v zahraničí

Neslyšící studenti se v rámci projektu Inovace VDN zapojí do workshopu ve Vídni, který proběhne ve dnech 11. - 13. 4. 2011 v organizaci Equalizent.
6. 4. 2011

Natáčení TV spotu

V průběhu dubna 2011 proběhne v rámci projektu Inovace VDN natáčení k přípravě TV spotu o projektech OP VK, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
6. 4. 2011

O projektu VDN v pořadu ČT 2 „Dokážete víc"

Ve čtvrtek 18. 11. 2010 v 19:45 odvysílá Česká televize v rámci pořadu „Dokážete víc" dokument o projektu Inovace VDN.

15. 11. 2010

 

Aktuálně o inovovaném předmětu Pohybová výchova

V rámci inovovaného předmětu Pohybová výchova si studenti rozšiřují své profesní kompetence o další rozměr - sportovní pohybové hry s míčem. Výuka probíhá formou několikadenních kurzů během školního roku. Na konci zimního semestru se uskuteční třídenní kurz Pohybová výchova pod vedením lektorů Dagmar Trávníkové a Mgr. Jakuba Krále. Kurz bude zaměřen jednak na využití různých druhů míčů pro pohybové aktivity dětí různých věkových skupin. Využití míčů při jednotlivých typech cvičení - protahování, posilování, průpravná cvičení. Část kurzu bude věnována také oblasti psychomotoriky. Dále bude kurz zaměřen na průpravné hry a základní herní dovednosti sportovních pohybových her s míčem - např. volejbal a basketbal. Vysvětlení pravidel vybraných kolektivních her. Možnosti uplatnění herních cvičení ve hře s pravidly přizpůsobené schopnostem žáků dle věkových kategorií a sluchovému postižení.

15. 11. 2010

Průběh realizace inovovaného předmětu Znakový jazyk

Studenti bakalářského studia mají výuku pravidelně v průběhu celého semestru, studenti magisterského studia mají tento předmět zařazen blokově v době konání jejich konzultací. Teoretické znalosti znakového jazyka jsou předávány pod taktovkou Marie Basovníkové. Prakticky si znakový jazyk studenti osvojují při konverzačních hodinách s Robertem Miličem.
Lektorka Marie Basovníková se v rámci teorie českého znakového jazyka zaměřila na tato témata:

 • jazyk a komunikace: co je to jazyk (umělý jazyk, přirozený jazyk, typologie jazyků)
 • legislativa: Zákon o znakové řeči, Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob a počátek jeho platnosti
 • funkční gramotnost
 • výzkum znakového jazyka (stručný přehled)
 • úvod do struktury českého znakového jazyka

Lektor Robert Milič se v rámci své praktické výuky českého znakového jazyka a kultury Neslyšících zaměřil na tato témata:

 • úvod: příklady rozdílů mezi českým znakovým jazykem a znakovanou češtinou,
 • videoukázky pořadu TKN, dále ukázky z weblik.cktzj.com a pierotcafe.cz
 • stručný přehled historie kultury Neslyšících; konverzace
 • vymezení terminologie: člověk neslyšící, nedoslýchavý a ohluchlý
 • vysvětlení rozdílu mezi kulturním a medicínským pohledem na hluchotu
 • kultura Neslyšících: pravidla chování
 • překlad hesel z oblasti terminologie dramatické výchovy do českého znakového jazyka a vytváření návrhů kontextových vět (klíčová aktivita 07)

Během výuky jsou uplatňovány i herní prvky. Využívána je audiovizuální a IT technika. Koordinátor organizace Trojrozměr - Zuzana Hájková ve spolupráci s oběma lektory začala vytvářet studijní materiál (skripta) pro neslyšící studenty.

15. 11. 2010

Odborné praxe a stáže v partnerských institucích

V rámci projektu studenti sbírají zkušenosti z praxe a to na stážích v partnerských institucích JAMU. Pravidelně probíhají stáže v brněnské a pražské škole pro sluchově postižené. Výhodou je setkávání s žáky škol a možnost připravit si praktický výstup pro konkrétní skupinu žáků. Zde se také cenní možnost získat zpětnou vazbu od přítomných pedagogů. Pro studenty bylo zajímavé zapojit se do dění mateřské školy pro sluchově postižené v Brně. Namístě bylo velmi důležité zvolit vhodnou komunikaci a schopnost zaujmout děti předškolního věku. Studenti oceňují pravidelné stáže v Divadle Neslyším. Mají možnost nahlédnout do chodu divadla, seznamují se s jeho historií, systémem práce a podílí se na kompletní přípravě a realizaci vybraných divadelních inscenací.

15. 11. 2010

Premiérové představení Největší poklad

V zimním semestru se stáž v Divadle Neslyším v rámci projektu Inovace VDN prolnula s premiérou představení Největší poklad režisérky Zoji Mikotové, která se konala v divadle Husa na provázku v Brně dne 9. listopadu 2010. Studenti měli možnost shlédnout herecký koncert Petry Vaňurové a Karla Heřmana. V rámci stáže v Divadle Neslyším proběhne diskuze o realizované premiéře, o přípravách inscenace a spolupráci neslyšící herečky a slyšícího herce.

15. 11. 2010

Pro novináře

Článek o projektu do časopisu GONG

Článek do Občasníku JAMU 2009/II

Tisková zpráva z 22. září 2009

Článek o projektu do Občasníku JAMU 2010 / I.

Článek o projektu do Občasníku JAMU 2010 / XI.

 

Základní informace o projektu

Cílem projektu je inovovat studijní program Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU v Brně tak, aby se zvýšila uplatnitelnost jeho studentů (slyšících i neslyšících) na trhu práce.

Nástroje, jakými toho dosáhnout, spočívají v inovaci předmětů Pohybová výchova a Znakový jazyk, v zajištění odborných stáží a praxí pro studenty a v navázání spolupráce se zaměstnavateli.

Dílčím cílem projektu je systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce a její ustálení v multimediálním slovníku na DVD.

Projekt začal na konci letního semestru akademického roku 2008/2009 a končí v září 2011.

 

Projektový tým

Garant projektu

Mgr. et BcA. Radka Kulichová Dis.

BcA. Radka Kulichová Absolventka Divadelní fakulty JAMU v Brně, oboru Výchovná dramatika Neslyšících a zároveň absolventka oboru Aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2005 pracuje v Unii neslyšících Brno. Spolupracuje se střediskem Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými potřebami při Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2007 je externí pedagožkou ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU.

Garant projektu řídí, koordinuje a garantuje obsahovou část projektu, dohlíží na plnění jeho cílů, realizaci výstupů a vyhodnocuje průběh projektu. Garant také zajišťuje komunikaci s účastníky a partnery projektu a komunikaci projektu navenek (například na konferencích a oborových fórech).

telefon: 542 591 336
mobilní telefon: 736 472 993
e-mail: kulichovajamucz

 

 

Manažer projektu

Mgr. Lucie Hanáková

Mgr. lucie HanákováAbsolventka Regionální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V minulosti se podílela na implementaci operačního programu Evropského sociálního fondu ve státní sféře a tvorbě a realizaci projektů v soukromých organizacích. Pod hlavičkou Nadačního fondu Emil se věnovala organizaci Her handicapované mládeže Brno 2010. Od července 2010 pracuje jako manažer vnitřních projektů na Divadelní fakultě JAMU v Brně.

Manažer projektu řídí a koordinuje organizační část projektu, stará se o jeho administraci a finanční řízení a zajišťuje publicitu projektu.

telefon: 542 591 347
mobilní telefon: 733 127 618
e-mail: lhanakovajamucz

 

Pedagog pohybové výchovy

Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.

Absolventka doktorského studia na Katedře společenských věd ve sportu, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Magisterské studium dokončila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk/hudební výchova pro střední školy. Od roku 2005 vyučuje psychomotoriku, aplikovanou psychomotoriku, žonglování, psychologii zdraví a psychomotorické hry na Fakultě sportovních studií a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 vede semináře psychomotoriky a žonglování v rámci aktivit pro MŠ a ZŠ, pořádaných Ženským spolkem VESNA Brno.

Mgr. Jakub Král Dis.

Absolvent Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně, obor tělesná výchova/občanská výchova pro SŠ a zároveň absolvent oboru Aplikovaná tělesná výchova na
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako učitel na průmyslové škole v Břeclavi.


Pedagog pohybové výchovy vytváří koncepci inovovaného předmětu Pohybová výchova a zajišťuje jeho výuku v Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU.

 

Lektorka teorie znakového jazyka

Marie Basovníková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Hradci Králové. Nyní studuje Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Čeština v komunikaci Neslyšících. Dvakrát se zúčastnila třítýdenní stáže Summer school, jednou na Gallaudet University v USA a jednou na University of Bristol v Anglii. Podílela se v různých projektech. Současně je koordinátorkou internetové televize pro děti a mládež - WEBlik a má funkci místopředsedkyně Zavři uši o. s. Dále hraje v tlumočené divadelní hře Jonathan Livingstone Racek a U výčepu.

Lektorka znakového jazyka se podílí na vytváření koncepce inovovaného předmětu Znakový jazyk, především na části předmětu věnovanému teorii, a zajišťuje jeho výuku v Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU.

 

Lektor Konverzace ve znakovém jazyce

BcA. Robert Milič

Studoval obor oděvnictví na Střední průmyslové škole oděvní pro sluchově postiženou mládež v Brně. V roce 2007 absolvoval v oboru Výchovná dramatika Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU.
Absolvoval půlroční kurz pro neslyšící lektory „Jak se stát neslyšícím lektorem českého znakového jazyka“ v organizaci Pevnost - Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání a  třítýdenní kurz  „English, the Deaf Way“ na Summer School v Bristolu.

Lektor znakového jazyka se podílí na vytváření koncepce inovovaného předmětu Znakový jazyk, především na části věnované konverzaci, a zajišťuje jeho výuku v Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU.
Lektor je také pedagogickou a metodickou supervizí při tvorbě terminologického slovníku Dramatické výchovy v českém znakovém jazyce.

Tlumočnice znakového jazyka

MgA. Mariana Koutská a Mgr. Zuzana Koláčková

Tlumočnice znakového jazyka zajišťují úspěšnou komunikaci slyšících i neslyšících účastníků projektu, a jejich činnost tak provází většinu projektových aktivit.

 

Koordinátoři v partnerských organizacích

Koordinátoři řídí projekt v partnerské organizaci, vykonávají jeho administraci u partnera a zároveň působí jako supervizoři stáží studentů (to neplatí pro o.s. Trojrozměr, kde stáže neprobíhají). Koordinátoři provádí odborné rozbory náslechů i vlastních výstupů studentů, poskytují jim další náměty pro vlastní praxi a provádí hodnocení studentů.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka: Naďa Dingová

Divadlo Neslyším: Petra Vaňurová

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno: Mgr. Hana Abbodová

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5: Mgr. Věra Pavličková

Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s.: Zuzana Hájková

 

O projektu

Cíle

Cílem projektu je inovovat studijní program ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících Divadelní fakulty JAMU, zkvalitnit vzdělávání studentů tohoto oboru a rozvíjet obor v nových trendech, a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů Výchovné dramatiky Neslyšících na trhu práce. Naším cílem je také započít systematickou spolupráci se zaměstnavateli.
Dílčím cílem projektu je rozšířit znalosti v oblasti nových trendů a metod výuky znakového jazyka, zvýšit znalosti a dovednosti studentů v oblasti pohybově sportovních aktivit, seznámit studenty s budoucím profesním prostředím, prezentovat znalosti a dovednosti studentů VDN v rámci praxe u potencionálních zaměstnavatelů a vytvořit terminologický slovník znakového jazyka oboru dramatická výchova.

Cílová skupina

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia Ateliéru Výchovná dramatika Neslyšících. Posluchači Výchovné dramatiky Neslyšících jsou převážně neslyšící studenti, ojediněle zde však studují také studenti slyšící. Při vzdělávání neslyšících studentů je nutné respektovat určité specifické potřeby, aby byla zajištěna efektivní výuka.

Výstupy a aktivity

Výstupy projektu jsou inovovaná výuka Výchovné dramatiky Neslyšících v oblasti teorie a praxe znakového jazyka i pohybové výchovy, systém spolupráce se zaměstnavateli a terminologický slovník znakového jazyka z oblasti dramatické výchovy.

Projekt zahrnuje tyto aktivity:

 • Realizace inovovaného předmětu Pohybová výchova
 • Realizace inovovaného předmětu Znakový jazyk
 • Odborné praxe a stáže v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Brně, v SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze, v České komoře tlumočníků znakového jazyka a v Divadle Neslyším
 • Systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce

Partneři

Divadlo Neslyším
Divadlo Neslyším založili absolventi studia Výchovná dramatika Neslyšících v listopadu roku 1997 a je jediným profesionálním divadlem v ČR, kde působí také neslyšící herci a autoři.
Soubor Divadla Neslyším získal renomé jak na české, tak na mezinárodní divadelní scéně. Soubor je uznáván v širším kontextu divadelní tvorby, tedy je vnímán pro vlastní uměleckou tvorbu, ne jen pro postižení. To je pro divadelní umění a kulturu Neslyšících velmi podstatné.

Divadlo Neslyším je do projektu zapojeno jako partner umožňující studentům Výchovné damatiky Neslyšících podílet se na inscenačních projektech divadla, připravovat vlastní inscenační projekty a absolventské výkony v reálném divadelním prostředí.
Studenti absolvují v divadle intenzivní stáž, v rámci které se zapojí do kompletní přípravy a realizace divadelní inscenace.
Více informací na www.neslysim.cz.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Česká komora tlumočníků znakového jazyka aktivně svou činností zvyšuje profesní úroveň tlumočníků znakového jazyka a zajišťuje kvalitu tlumočení na evropské úrovni. Komora poskytuje tlumočnický servis neslyšící menšině a pořádá vzdělávací programy pro tlumočníky, ale i pro neslyšící veřejnost.

Komora poskytuje praxi pro studenty Výchovné dramatiky Neslyšících formou stáží, v rámci kterých jsou prakticky seznámeni s aspekty tlumočnické práce na úrovni obvyklé v Evropské unii.

Komora dále umožňuje studentům podílet se na přípravě vzdělávacích programů pro tlumočníky, neslyšící děti a dospělé, účastnit se vizuálních komunikací a dramaterapie. Studenti se také podílejí na práci při vytváření tlumočených divadelních představení a na tlumočení hudebních koncertů a divadelních vystoupení.

Studenti s Komorou spolupracují na vytváření materiálů pro projekty Komory (například  projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte, semináře pro tlumočníky, praktické kurzy tlumočení a překladů). Studenti jsou také zapojeni do výuky dramatické výchovy pro studenty CNES (obor Čeština v komunikaci neslyšících) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Více informací na www.cktzj.com.

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21
Škola má více součástí, vedle mateřské a základní školy zahrnuje také internát a Speciální pedagogické centrum. Na chodbách i venku se žáci potkávají se slyšícími dětmi, které tak mají možnost poznat zblízka komunikaci Neslyšících a pochopit jejich svět.
V mateřské škole se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy. V některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány.
Speciální pedagogické centrum, které je součástí školy, funguje jako poradna pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a učitele běžných škol, na kterých se učí tzv. integrované děti.

Praxe na speciální škole pro sluchově postižené pomůže studentům VDN profilovat svou kvalifikaci v oblasti vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže.
Škola zajišťuje studentům Výchovné dramatiky Neslyšících náslechy ve výuce a umožňuje jim vyzkoušet si praktickou pedagogickou činnost.
Více informací na www.zsspbrno.cz.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Škola má tři stupně (střední škola, základní škola a mateřská škola) a sídlí v Praze. Je na ní více neslyšících dětí ve třídách než v jiných městech a školách. Specifikem školy je jazykové centrum Ulita, které poskytuje neslyšícím a nedoslýchavým lidem (zejména studentům středních a vysokých škol) možnost účasti na celoživotním vzdělávání.

Škola zajišťuje náslechy studentů VDN ve výuce a jejich praktickou pedagogickou činnost (tzn. sledování vyučovací hodiny s následným odborným rozborem sledované vyučovací jednotky). Praxe probíhá také v jazykovém centru Ulita, při hodinách výuky českého a anglického jazyka pro Neslyšící.

Praxe na speciální škole pro sluchově postižené pomáhá studentům Výchovné dramatiky Neslyšících profilovat svou kvalifikaci v oblasti pedagogiky. Pedagogická činnost je totiž jednou z možností uplatnění absolventů Výchovné dramatiky Neslyšících.
Více informací na www.sksp.org.

Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s.
Trojrozměr o. s. pořádá kurzy znakového jazyka, kde učí neslyšící lektoři, rodilí mluvčí znakového jazyka. Tito lektoři absolvovali kurz pro lektory znakového jazyka v organizaci Pevnost - České centrum znakového jazyka a jeden z lektorů pokračuje ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Čeština v komunikaci Neslyšících.

Trojrozměr o.s. zajišťuje pro JAMU inovaci výuky českého znakového jazyka, mimo jiné tedy vytvoření koncepce a sylabů výuky. Zároveň také lektoři z o.s. Trojrozměr realizují samotnou výuku předmětu Znakový jazyk přímo na Divadelní fakultě JAMU. Výuka se skládá ze dvou částí - teoretické pojetí jazyka a praktická cvičení (konverzace). V rámci praktických cvičení vznikne pod vedením lektora z o. s. Trojrozměr terminologický slovník z oblasti dramatické výchovy v českém znakovém jazyce.
Organizace Trojrozměr zajišťuje odbornou garanci nad výukou lektorů, partnerství je tedy založeno především na sdílení know-how o.s. Trojrozměr.
Více informací na www.trojrozmer.cz.


Další údaje o projektu:

Harmonogram projektu
Rozpočet projektu

Aktivity projektu

Realizace inovovaného předmětu Pohybová výchova

V rámci aktivity se počítá se zařazením nového předmětu do učebního plánu - Pohybových sportovních her a Pohybových sportovních her s míčem. To zahrnuje zpracování koncepce a sylabu předmětu, který přinese studentům rozšířené znalosti a dovednosti z oblasti sportovních pohybových her (individuálních i kolektivních), seznámí je s využitím různých druhů míčů při hrách, ale také při kondičních a relaxačních cvičeních. Studenti mohou tyto poznatky uplatnit ve své profesní praxi - v dramatické výchově i ve volnočasových aktivitách.

Realizace inovovaného předmětu Znakový jazyk

Aktivita zahrnuje zpracování nové koncepce a sylabu tohoto předmětu směřující k ucelenému pohledu na strukturu a fungování znakového jazyka. Předmět se skládá z části teoretické a praktické. Odborná orientace v oblasti lingvistiky znakového jazyka umožní studentům hlouběji zkoumat jevištní znakový projev, inscenační překlady do znakového jazyka, autorskou tvorbu neslyšících umělců, ale i samotných studentů.

Odborné praxe a stáže v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Brně

V rámci odborných praxí a stáží studenti absolvují náslechy ve všech ročnících základní i mateřské školy. V předmětu dramatická výchova a dalších navíc realizují vlastní inscenační i jiné výstupy. Seznámí se nejen s dokumenty školy, ale i s činností Speciálního pedagogického centra.

Odborné praxe a stáže v České komoře tlumočníků znakového jazyka

Předmětem stáží a praxí v Komoře je účast a spolupráce na aktivitách této organizace, mezi které patří příprava vzdělávacích programů pro tlumočníky, neslyšící děti a dospělé, tlumočení divadelních představení, spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy při výuce dramatické výchovy pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících i další.
V rámci stáží a praxí v Komoře také probíhají konzultace při vytváření terminologického slovníku z oblasti dramatické výchovy.

Odborné praxe a stáže v SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze

Během stáží a praxí ve škole studenti absolvují náslechy i vlastní výstupy ve výuce, podrobně se seznámí s dokumenty školy a s činností jazykového centra ULITA, které se zabývá poskytováním služeb v oblasti celoživotního vzdělávání.

Odborné praxe a stáže v Divadle Neslyším

Studenti se podílejí na kompletní přípravě a realizaci vybrané divadelní inscenace. Součástí praxí a stáží je seznámení se s běžným chodem organizace, získání informací z oblasti fundraisingu neziskových organizací (jak ve formě sponzoringu, tak ve formě grantů a dotací).

Systematizování terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce

Systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce zahrnuje přípravu a vydání terminologického slovníku jako multimediálního programu na DVD. Sjednotí se tak systém znaků, které nejadekvátněji odpovídají významům terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce, slovník bude obsahovat překlad terminologie využívané v dramatické výchově, vysvětlení pojmů ve znakovém jazyce a v písemné formě českého jazyka. Znaky budou zapojeny do kontextových situací tak, aby neslyšící studenti nejen pochopili význam, ale využívali danou terminologii aktivně dále ve vlastní odborné praxi.

Multimediální překladový terminologický slovník čeština - český znakový jazyk pro obor dramatická výchova

Multimediální překladový terminologický slovník čeština-český znakový jazyk pro obor dramatická výchova je významným výstupem projektu Inovace VDN. Cílem projektu byla systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce, na této aktivitě se podíleli lektoři znakového jazyka a především partner projektu Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Cílem systematizace terminologie je obohatit znakovou zásobu a jasně definovat odborné termíny oblasti dramatické výchovy. Slovník obsahuje asi 400 termínů z oblasti dramatické výchovy, které jsou uvedeny v českém jazyce a v českém znakovém jazyce. Dále slovník obsahuje glosu v psané češtině, která vysvětluje daný termín. U každého hesla je také kontextová věta v českém znakovém jazyce, která objasňuje použití termínu v kontextu.

Foto a video dokumentace

Fotogalerie

Česká televize - Televizní klub neslyšících - 03/2010

Vlna z Brna - 06 / 2010

 

Dokumenty ke stažení

Informace o oboru VDN

 

Kontakt

Garant projektu

 

Mgr. et BcA. Radka Kulichová, Dis.
 
telefon: +420 542 591 336
mobilní tel.: +420 736 472 993
e-mail:  kulichovajamucz

Manažer projektu

 

Mgr. Lucie Hanáková  
telefon: +420 542 591 347
fax:
+420 542 591 350
mobilní tel.: +420 733 127 618
e-mail: lhanakovajamucz


web: esf.jamu.cz/projekty-jamu/0367.html


Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta
Mozartova 1
662 15  Brno

IČ: 621 56 462
DIČ: CZ 621 56 462

Komerční banka, Pobočka Brno, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
číslo účtu: 43-4524700217/0100
IBAN: CZ4101000000434524700217
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

The Innovation of Drama Education for the Deaf in the study program "Dramatic Arts" at the Faculty of Theatre at Janacek Academy of Music And Performing Arts in Brno


Basic information about the project

The project aims to upgrade the study program Drama Education for the Deaf at the JAMU Faculty of Theatre in order to increase the chances of this program´s graduates, both hearing and deaf, on the labor market.

The major tools for achieving this aim lay in the innovation of following subjects: Sport Kinetic Games and Sign Language as well as in students´ internships, practical training and the introduction to systematic cooperation with employers.

An integral part of the project´s aim is systematisation of the terminology of drama education in Czech Sign Language and the creation of the Multimedia Czech - Czech Sign Language Dictionary.

The project has started at the end of the summer term of 2008/2009 and it will end in September this year (2011).

 

Project Activites

The implementation of the innovated subject Sport Kinetic Games

There are two new subjects „Sport Kinetic Games" and „Sport Games with a Ball" going to be included into the syllabus. These subjects consist in the development of knowledge and skills in individual and collective sport kinetic games, use of the ball in various games and in fitness and relaxation training. It provides students with other techniques and methods of physical activities and with broad scale of games they can use in their future teaching career both in drama education and leisure activities.

The implementation of the Sign Language innovated subject

This activity is focused on the processing of a new conception and syllabus of this subject heading to the comprehensive view on the structure and functioning of sign language. This subject consists of two parts - theoretical and practical. Specialized orientation in the sign language linguistics offers a possibility to analyse scenic sign language, theatre translation into sign language, deaf authors' production and students' own creation in sign language.

Practical training and internships in Kindergarten and Primary Schools for Hearing Impaired in Brno

In the practical training at school in Brno, students take part in lessons of all kindergarten's and primary school's grades. Moreover they carry out their own performances and acting. They familiarize with school documents and with the agency of the Special Pedagogical Centre.

Practical training and internships in the Czech Chamber of Sign Language Interpreters

The content of the internship in the Chamber of Sign Language Interpreters is a students' participation and cooperation on the activities of this organisation included preparing of the educational program for interpreters, deaf children and adults, interpretation of theatre performances and the cooperation in drama education within the Czech language in the communication of Deaf at the Faculty of Arts at Charles University. There are also tutorials throughout producing a Czech - Czech Sign Language dictionary of drama education.

Practical training and internships in Secondary School, Primary School and Kindergarten for Hearing Impaired in Prague

In the practical training at school in Prague, students take part in lessons and they have their own outputs as well. They become acquainted with school's documents and with activities of language centre ULITA (SHELL) which is focused on providing services in lifelong learning.

Specialized internship and work experience in I Cannot Hear Theatre

Students get familiar with the entire creative process - from preparing the initial phase of introduction to the realisation of one theatre production. An integral part of their internship is a familiarisation with day-to-day running of the organisation. They acquire information about a fundraising for non profit organisations.

Systematisation of the terminology of drama education in Czech Sign Language

The systematisation of the drama education terminology in Czech sign language comprehends preparation and publication of a terminological dictionary as a multimedia program on DVD. The main purpose of the dictionary is to collect and unify a system of signs which corresponds most accurately to the meaning of drama education terminology. The dictionary contains translation of the most frequent terminology, its explanation in sign language and in a written Czech language too. Signs are included into the contextual situations. These context sentences serve as a specific example designed to clarify the meaning. Deaf students may use this termonology in their own practical training experience.

 

Project partners

The Czech Chamber of Sign Language Interpreters
www.cktzj.com

Secondary School, Primary School and Kindergarten for Hearing Impaired in Prague
www.sksp.org

Kindergarten and Primary Schools for Hearing Impaired in Brno
www.zsspbrno.cz

I Cannot Hear Theatre
www.neslysim.cz

Trojrozměr
www.trojrozmer.cz

 

Contact

Mgr. et BcA. Radka Kulichová Dis.

Project guarantor

e-mail: kulichovajamucz


Mgr. Lucie Hanáková

Project manager

e-mail: lhanakovajamucz