Projekty EU - Projekty JAMU - Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů

Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0159

Základní informace o projektu

Projektový tým

O projektu

Aktivity projektu

Fotodokumentace

Aktuality

Cílová skupina

Kontakt

Základní informace o projektu

Inovace studijních programů v oblasti uměleckých výstupů je ojedinělý mezifakultní projekt, který nemá v dějinách JAMU obdoby a dotkne se téměř všech studentů, ale i některých pedagogů i nepedagogických zaměstnanců školy. Inovace spočívá v prohloubení mezioborové a mezifakultní spolupráce, hlavním cílem je zvýšit prostupnost studijních oborů, které jsou vyučovány na DIFA a HF JAMU.

Celý projekt je rozdělen do devíti klíčových aktivit, jedná se konkrétně o Lighting Desing v oboru Jevištní technologie, inovace uměleckých výstupů ateliérů VDN a KFST, bakalářské práce studentů činoherní režie a dramaturgie v simulovaném profesionálním prostředí studia Marta, absolventské inscenace magisterského navazujícího studia s rozšířením inscenací o spolupráci se studenty skladby, práci s profesionálními režiséry, herci, či zájezdy po České republice, které byly dosud realizovány jen v rámci festivalů uměleckých škol. Studenti ateliéru Divadlo a výchova budou mít obohacenou praxi v externích prostředích, obor Divadelní manažerství dostane příležitost prakticky i teoreticky inovovat své vzdělání účastí na pracovních stážích, konferencích a festivalech. ATD a RTDS se dostane k prostředkům umožňujícím jim podstatně častěji a kvalitněji tvořit umělecké výstupy s možností veřejné prezentace, Scénografie obohatí svou výuku tolik potřebnou tvorbou kostýmu. HF má možnost rozšířit svůj Janáčkův akademický orchestr o další hráče smyčcových skupin tak, aby vzniklo těleso o velikosti symfonického orchestru, čímž může do své dramaturgie zařadit vokálně - instrumentální díla, která dosud v repertoáru chyběla. Inovace proběhne v dirigování orchestru a sboru, v oboru Kompozice se očekává tolik žádaná mezifakultní spolupráce. Na své si pochopitelně přijdou i studenti Multimediální kompozice HF.

Základem celého projektu je inovace hudebně - dramatických výstupů na DIFA a HF v novém prostoru - Divadle na Orlí. Studenti zde dostanou možnost realizace svých absolventských výkonů ve zcela novém technicky dokonale vybaveném prostředí, což jim umožní vytvořit výkony, které budou konkurenceschopné a umožní jim adekvátní vstup do praxe následného profesního života.

Konkrétně se studenti a budoucí absolventi mohou těšit na řadu workshopů různých délek s českými a světovými umělci opravdu význačných jmen (v první etapě to jsou zatím známí Daniel Gulko, Vladimír Morávek, J. A. Pitínský) a finanční podporu svých absolventských výstupů, které vzniknou na základě předchozí teoretické, i v samotném tvůrčím procesu praktické spolupráce s různými odborníky.

Inovace, které budou prostřednictvím tohoto projektu uskutečněny se stanou i do budoucna součástí jednotlivých studijních plánů zúčastněných oborů a nadále v nich zůstanou.

Projektový tým

Vedoucí projektu

MgA. Lenka Tesáčková

Provozní ředitelka Divadla na Orlí

Tel.: +420 542 591 801

E-mail: tesackovajamucz

 

Garant DIFA

doc. MgA. Zbyněk Srba, PhD.

Děkan DF

Tel: +420 542 591 310

E-mail: srbajamucz

 

Garant HF

prof. MgA. Jindřich Petráš

Děkan HF

Tel: +420 542 591 601

E-mail: petrasjamucz

 

Produkční DIFA

MgA. Markéta Švecová

Produkční DIFA

Tel: +420 542 591 511

E-mail: svecovajamucz

 

Produkční HF

Ing. Zdenka Vlachovská

Produkční HF

mob.: +420 731 622 432

E-mail: vlachovskajamucz

 

Administrátor projektu

Mgr. Diana Kolbábková -Paraskevopulu

Tel: +420 542 592 302

E-mail: kolbabkovajamucz

O projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit prostupnost studijních programů Dramatická a Hudební umění, které jsou vyučovány na DIFA a HF JAMU a prohloubit spolupráci mezi jednotlivými studijními obory, a to prostřednictvím inovace obou studijních programů v souladu se současnými trendy vývoje v oblasti umění, jakož i v souladu spotřebami trhu práce.

 

1. Zvýšit mezioborovou spolupráci na JAMU prostřednictvím inovace uměleckých výstupů studentů DIFA a HF.

 • Inovovat umělecké výstupy inscenačního charakteru v bakalářském nenavazujícím studiu na DIFA, tj. konkrétně umělecké výstupy studentů ateliéru Výchovné dramatiky neslyšících a ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby.
 • Inovovat umělecké výstupy inscenačního charakteru v bakalářském navazujícím studiu na DIFA, tj. inscenace, které jsou výstupem studia činoherní režie a divadelní dramaturgie.
 • Inovovat umělecké výstupy inscenačního charakteru v magisterském studiu na DIFA, tj. absolventské inscenace studentů DIFA ve studiu Marta, školní divadelní scéně.
 • Inovovat předmět Orchestrální hra a tím umělecké výstupy (koncerty) školního Janáčkova akademického orchestru.
 • Inovovat absolventský výstup oboru Dirigování orchestru formou realizace orchestrálního koncertu, do kterého budou začleněna vokálně-instrumentální díla.
 • Inovovat předmět Dirigování sboru a orchestru formou realizace komorních partitur soudobé hudby.
 • Inovovat umělecké výstupy oboru Multimediální kompozice HF

2. Zvýšit mezifakultní spolupráci a tím i prostupnost studijních oborů Dramatická a Hudební umění

prostřednictvím inovace uměleckých výstupů hudebně - dramatického charakteru studentů DIFA a HF, které budou prezentovány v Divadle na Orlí (DnO), jedná se o:

 • Muzikálové inscenace
 • Melodram
 • Hudebně-dramatická díla (experimentální inscenace, opereta, opera)
 • Scénickou hudbu

3. Inovace vybraných oborů studovaných na DIFA a HF JAMU v souladu s nejnovějšími trendy a s potřebami trhu práce.

4. Modularizace výuky oboru Jevištní technologie

Rozpočet

Finalní rozpočet 2011-10-19

Aktivity projektu

 1.  Inovace oboru Jevištní technologie v oblasti „Lighting Design"

  Cílem KA1 je inovovat obor Jevištní technologie (JT) v oblasti Lighting Designu (LD), což v souladu se světovými trendy přispěje ke zřetelnějšímu posunu jevištního technologa z pozice technika do pozice umělce a tím i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, a to i mimo divadlo (nasvícení budov, koncertů, atd.). LD bude jako výukový modul implementován do výuky1. roč. JT a bude tematicky zaměřen na rozvoj 4 důležitých kompetencí st., technologické, umělecké/kreativní, teoretické a multimediální. Výuku budou zajišťovat tuzemští a zahraniční odborníci, kteří přispějí ke zkvalitnění procesu výuky a rozšíří tak potenciál studentů.

 2.  Inovace inscenačních výstupů v Bc. Nenavazujícím studiu na DIFA

  Tato aktivita se týká Výchovné dramatiky neslyšících a Klaunské scénické a filmové tvorby.

  Inovace inscenačních výstupů VDN bude mít několik výstupů.

  • Předmět Pohybové divadlo bude inovován o dílnu choreografické řeči a gestické komunikace s profesionály z praxe,
  • Předmět Znakový jazyk o dva semináře s workshopem k problematice porovnávání gestické komunikace v tradičních um. technikách a znaků ve znakovém jazyce
  • Absolventský výstup ve studiu Marta, který bude zpracován pomocí nově zařazených prvků uměleckého vyjádření do výuky
  • Skripta zachycující nové postupy ve výuce a um. vyjádření.

  Inovace inscenačních výstupů KSFT:

  • Semináře pod vedením význačných umělců seskupení Teatr Novogo Fronta v oblasti teoretických a praktických znalostí a dovedností pouličního divadla
  • Intenzivní stáž s Karin Ponties (FR), choreografkou a performerkou vyústěná v inscemaci ve studiu Marta
  • Umělecká tvorba se zapojením prvků nového cirkusu s kreativním umělcem Danielem Gulko
  • Skripta, která budou sloužit k další práci se studentem, a díky zaznamenaným poznatkům bude možné provedenou inovaci implementovat do studijních plánů a výuky.
 3. Inovace inscenačních výstupů v Bc. navazujícím studiu na DIFA

  Aktivita týkající se zejména činoherní režie a dramaturgie. Studentům bude umožněno realizovat své BC. Absolventské výstupy v prostředí simulujícím profesionální provoz, kde budou konfrontovány s větším publikem, tj. s odborníky, pedagogy, vybranými hosty a studenty školy. Zároveň budou realizovány třítýdenní workshopy, které budou vedeny předními českými režiséry (Miroslav Krobot, J.A.Pitínský, Vladimír Morávek)

 4. Inovace inscenačních uměleckých výstupů v Mg. studiu na DIFA

  Jedná se o absolventské inscenace ve studiu Marta. Do tvůrčích týmů, které jsou nyní  výhradně složené ze studentů budou zapojeni profesionálové z praxe - režiséři či herci j.h., prostor dostane současný dramatický text, student kompozice HF spolupracující v oblasti scénické hudby . Jedna z inscenací v každé sezóně bude prezentována i mimo prostory školy v profesionálním prostředí, ne jak tomu bylo doposud, kdy zájezdy byly zaměřené pouze na tuzemské a mezinárodní festivaly divadelních škol.

 5. Inovace hudebnědramatických výstupů na DIFA a HF

  Klíčová aktivita se týká inscenačních výstupů, které byly dosud poznamenány neexistencí vhodných prostor k realizaci - tj. muzikálů a operních projektů. Se vznikem Divadla na Orlí dojde ke zkvalitnění prostředí a tím pádem i uměleckých výstupů - na muzikálových inscenacích se budou podílet zahraniční režiséři, choreografové, profesionální herci, dále pak profesionální kapely včetně těch složených ze studentů HF. Vzniknou melodramy, které budu typickým příkladem mezioborové spolupráce. Obě fakulty mohou ke tvorbě svých inscenací využít špičkové nahrávací studio, které bude v prostorách divadla. Hudební fakulta bude moci zařadit na repertoár ke klasickým operám i operetu či inscenace experimentálního charakteru. Celkově se všichni mohou těšit na větší množství technicky kvalitnějších inscenací, než tomu bylo doposud.

 6. Inovace uměleckých výstupů pedagogického charakteru na DIFA

  Týká se ateliéru Divadlo a výchova, který usiluje o vstup předmětů dramatická výchova a dramatický obor na ZŠ a gymnázia. Praxe studentů je zaměřena na podporu škol, na kterých se dramatická výchova již vyučuje, nebo se teprve zavádí. Inovace bude spočívat v zařazení dílen vedený odborníky do průběhu studia DV na DIFA JAMU, díky nimž se studenti zdokonalí a načerpají i nové přístupy k práci s mladými lidmi ve výchově k divadlu a kultuře. Z dílen vzniknou studijní skripta, budou inovované výstupy v podobě představení přímo v profesionálním prostředí (studio Marta), nebo v prostředí základních a středních škol, či v plenéru za účelem obnovy lidových tradic.

 7. Inovace uměleckých výstupů umělecko - organizačních oborů na DIFA
  • Aktivita zahrnující činnosti Divadelního manažerství, Scénografie, Audiovize a divadla a RTDS.
  • Divadelní manažerství - studenti dostanou možnost účastnit se odborné zahraniční konference ENCATC
  • RTDS - kromě seminářů odborníků z praxe budou podpořeny audiovizuální projekty, kteří budou studenti realizovat na základě svého scénáře
  • ATD - prezentace fotografií v prostorách DNO, v rámci předmětu TV formáty vzniknou záznamy divadelních představení v TV kvalitě
  • Scénografie - celkem dvanáct dílen s mezinárodními odborníky, nový předmět Kostým ve výtvarném umění, studentské práce poté budou veřejně prezentované formou výstavy v Divadle na Orlí
 8. Inovace hudebních uměleckých výstupů v Bc., MgA. A Ph.D. studiu na HF

  Inovace zejména Orchestrální hry, Dirigování orchestru a sboru a Kompozice scénické a filmové hudby. JAO bude rozšířen o další hráče tak, aby vzniklo těleso o velikosti symfonického orchestru, k čemuž dosud fakulta neměla prostředky. Do dirigování budou zařazena vokálně - instrumentál í díla, která doposud v dramaturgii chyběla, studenti získají možnost práce s velkým orchestrem, sborem i sólisty zároveň. Studenti kompozice budou formou scénické hudby k činoherním inscenacím spolupracovat se studenty Divadelní fakulty.

 9. Inovace uměleckých výstupů v oboru multimediální kompozice na HF

  Inovace předmětů Multimediální kompozice, Teamwork a Filmová tvorba. V principu jde o spolupráci odborníků z praxe, workshopy a rozvoj technologií. Vzniknou multimediální výstupy a bude doplněno technické vybavení.

Cílová skupina  

 

Do projektu budou zapojeni, a cílovou skupinu tvoří, studenti DIFA a HF JAMU bakalářského (Bc.) a magisterského (Mg.) a na HF částečně i doktorského studijního programu, a to v následujících oborech:

DIFA:

 • Činoherní herectví (ČH)
 • Muzikálové herectví (MH)
 • Činoherní režie (R)
 • Divadelní dramaturgie (DD)
 • Divadelní manažerství (DM)
 • Jevištní technologie (JT)
 • Klaunská scénická a filmová tvorba (KSFT)
 • Výchovná dramatika pro neslyšící (VDN)
 • Divadlo a výchova (DV)
 • Scénografie (S)
 • Audiovizuální tvorba a divadlo (ATD)

HF:

 • Hra na bicí nástroje (BN)
 • Hra na dechové nástroje (lesní roh, trubka, hoboj, klarinet, fagot, flétna, trombon, tuba) (DN)
 • Kompozice (K)
 • Dirigování orchestru (DO)
 • Dirigování sboru (DS)
 • Hra na klávesové nástroje (klavír) (KN)
 • Hudební manažerství (HM)
 • Jazzová interpretace (JI)
 • Operní režie (OR)
 • Hra na strunné nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara) (SN)
 • Zpěv (Z)
 • Multimediální kompozice (MK)
 • Interpretace a teorie interpretace (Ph.D.)

Základní potřebou této cílové skupiny je získat vzdělání, které odpovídá současné situaci v oblasti umění (nové trendy, syntetičnost, multikulturní charakter, prostupnost) a odráží potřeby trhu práce. Součástí vzdělávání na JAMU je i praxe realizovaná v podobě uměleckých výstupů studentů, ty mají na HF většinou individuální podobu (sólový koncert), ale i podobu kolektivní (operní inscenace), na DIFA pak jde většinou o týmovou práci - divadelní představení či performance.

Na JAMU v současnosti studuje 705 studentů. Vzhledem ke své komplexnosti se projekt dotkne studentů všech oborů kromě oboru Taneční pedagogika (v r. 2011 26 st.) a Ph.D. studentů DIFA (v r. 2011 32 st.). Celkem se projekt dotkne 495 studentů JAMU. Celkový počet úspěšně podpoř. osob sledovaný v rámci stanovených monitor. indikátorů bude nižší, což vyplývá z pravidel propočtu těchto ukazatelů. Do celkových sum nejsou v souladu s podmínkami výzvy započítáváni studenti s cizí státní příslušností.

Kontakt

Mgr. Diana Kolbábková -Paraskevopulu

Administrátor projektu

Tel: +420 542 592 302

E-mail: kolbabkovajamucz

 

BcA. Kristýna Vávrová

Divadelní fakulta

Tel: +420 542 591 305

E-mail: vavrovajamucz

 

MgA. Kateřina Polášková

Hudební fakulta

Tel: +420 542 591 606

E-mail: polaskovajamucz