Projekty EU - Projekty JAMU - Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání  

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

reg. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0110 


 

Základní informace o projektu

Projektový tým

O projektu

Aktivity projektu

Kontakt

 

Základní informace o projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzděllávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách projektu www.nejsmevsichnistejni.cz.

Příjemcem dotace je Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, Janáčkova akademie múzických umění v Brně působí v projektu jako partner.

 

Projektový tým

PhDr. Veronika Broulíková, vědecká odborná pracovnice

e-mail: broulikovajamucz

 

prof. Mgr. Zoja Mikotová, metodička

e-mail: mikotovajamucz

 

Václav Gottwald, tlumočník znakového jazyka

e-mail: gottwaldjamucz

 

Mgr. Lucie Hanáková, finanční a organizační manažer

e-mail: lhanakovajamucz

 

O projektu

Cíle

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem resp. výzvou.Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii, která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové, ale i ve vztahu k menšině OZP.

 

Dílčí cíle

 1. vypracovat a prakticky ověřit výukové opory a metodiku pro výuku k různosti v praxi škol tak, aby školy mohly problematiku výuky k různosti s využitím výsledků projektu zapracovat do ŠVP;
 2. vyvinout postupy pro implementaci výuky k různosti do tvorby ŠVP vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ;
 3. směřovat výuku žáků k integraci OZP do většinové společnosti;
 4. zvýšit kompetence pedagogů pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání.

 

Partneři projektu

 • Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
 • Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
 • Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
 • Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
 • Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace
 • Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola,Beroun, Mládeže 1102
 • Tyfloservis, o.p.s.
 • Unie neslyšících Brno, o.s.
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze - partner bez finanční spoluúčasti
 • Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25
 • Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
 • Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
 • Základní škola Prachatice, Vodňanská 287


Aktivity projektu

Vytvoření výukové opory (učební pomůcky) pro výuku k různosti

Cílem KA je vytvořit materiály, které poskytnou žákům a jejich učitelům výukovou oporu pro výuku k různosti u žáků ZŠ, G, SOŠ vč. škol pro žáky se spec. vzděl. potřebami v rámci vzděl.oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ. Všechny materiály budou realizovány s velkou mírou interaktivity a audiovizuálních prvků (dále jen AV prvků) a budou poskytovat prostor pro individuální rozvíjení jednotlivých témat jak samotnými žáky tak jejich učiteli (mj. formou tzv. otevřených kapitol umožňujících žákům za pomocí učitelů doplňovat probírané učivo na základě vlastních zkušeností). Materiály, zejména AV části přibližující konkrétní modelové situace, budou zpracovány s určitou redundancí dávající pedagogům možnost alternativní volby podle reakcí žáků. Způsob zpracování bude akceptovatelný i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Produkt "OZP-majoritní společnost-diverzita" bude mj. obsahovat kapitolu se zásadami, jak mají OZP pohlížet na většinovou společnost, jak mohou pomoci k překlenutí komunikační bariéry, navázání kontaktu, snížení počáteční nedůvěry a xenofobie ze strany svého okolí, učitelů, spolužáků, budoucích zaměstnavatelů atd.

Při realizaci produktu "Zásady správné komunikace se zdravotně postiženými" bude částečně využito výstupů projektu EQUAL "Celoživotní vzdělávání neslyšících" (2005-2008).


Vypracování metodiky, ověřování, výroba a distribuce nástrojů

V rámci této aktivity bude vypracována metodika, jak materiály ad 1) využívat v pedagogické praxi na jednotlivých typech škol a jak je zařadit do ŠVP. Veškeré materiály budou průběžně ověřovány na školách zapojených do projektu. (15 škol, min. 30 pedagogů, cca 325-390 žáků). O cílech a průběhu projektu bude informována i pedagogická veřejnost. Každý nástroj bude ověřován nejméně 6 učiteli z různých partnerských škol, kteří budou spolupracovat m.j. formou vzájemných hospitací a průběžné výměny poznatků. K dispozici budou i autoři jednotlivých modulů pro příp. konzultace. Celá aktivita bude řízena odbornými koordinátory pro jednotlivé typy škol (ZŠ, SOŠ, G, Spec. šk), kteří proces ověřování v jeho závěru vyhodnotí a doporučí příp. úpravy. Na základě těchto doporučení, příp. připomínek vzešlých z veřejné diskuse budou veškeré metodické materiály redakčně upraveny a projdou odbornou korekturou. Poté budou využity pro kurz lektorů, kurzy učitelů (viz KA3) a budou distribuovány na školy, které o ně na základě propagačních aktivit KA4 projeví zájem. Průběžně budou dostupné na www stránce projektu a na metodickém portálu MŠMT www.rvp.cz spravovaném VÚP.

Součástí metodických nástrojů budou i vzorové workshopy, na kterých se učitelé - účastníci kurzů prakticky seznámí s prvky dramatické výchovy a výuky formou vlastního prožitku. Workshopy budou připraveny pro všechny 3 druhy zdravotního postižení.


Vzdělávání učitelů v aplikaci nástrojů pro výuku diverzity

Cílem aktivity je pilotně spustit systém vzdělávání učitelů jako subjektu zprostředkujícího aplikaci výstupních výukových produktů u primární cílové skupiny - žáků ZŠ a SŠ vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Informační podpora projektu, jeho publicita

 

Kontakt


Mgr. Lucie Hanáková

 

finanční a organizační manažer projektu

e-mail: lhanakovajamucz

 


Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Divadelní fakulta
Mozartova 1
662 15 Brno

IČ: 621 56 462
DIČ: CZ 621 56 462