Projekty EU - Projekty JAMU - Posílení výzkumného týmu JAMU o výzkumníky z oblasti teorie a dějin umění a autorské volné tvorby děl multimediálního charakteru

Posílení výzkumného týmu JAMU o výzkumníky z oblasti teorie a dějin umění a autorské volné tvorby děl multimediálního charakteru  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Posílení výzkumného týmu JAMU o výzkumníky z oblasti teorie a dějin umění a autorské volné tvorby děl multimediálního charakteru

Projekt č. CZ.1.07/2.3.00/30.0036

Základní informace o projektu

Informace o výběrovém řízení

O projektu

Fotodokumentace

Cílová skupina

Kontakt

Výstupy projektu

Základní informace o projektu

Cílem projektu je rozvíjet výzkumný potenciál školy zkvalitněním personál. složení výzkumného a vývojového týmu Výzkumného centra JAMU (VC). Pro doplnění stávajícího týmu jsme jako nezbytné identifikovali výzk. úkoly, pro které chceme získat 2 kvalitní a perspektivní mladé odborníky: 1. prověřování možností nových technologic. řešení při definování a tvorbě scénického, divadelního nebo koncertního prostoru (virtuální scénografie, light-design, akustická definice prostoru, sound-design); 2. ustanovení čes. pojmoslovného systému v oblasti zejm. technologicky determinovaných forem tvorby (intermédia, multimédia, mixmédia, audiovize, time-based art, atd.) a příklady jeho modelových aplikací při popisu a analýze komplexních um. děl. Obě témata úzce souvisí se stávající náplní VC, které má těžiště v zákl. a aplik. výzkumu v obl. zvuk. tvorby a akustiky, světel. designu, projekcí a mají napomáhat k podpoře odborné obhajoby výsledků činnosti VC a jejich efektivnějšímu využívání v praxi.

O projektu

Cílem projektu je rozvíjet výzkumný potencionál školy zkvalitněním personálního složení výzkumného a vývojového týmu Výzkumného centra JAMU (VC). Podporou mladých absolventů doktorského programu JAMU se zvýší počet kvalifikovaných pracovníků podílejících se na výzkumu kolem současných forem jevištní prezentace umění a na vývoji a ověřování inovačního potenciálu nových scénických technologií v obl. modelace divadelního a koncertního prostoru zvukem, světlem, přesnější akustickou a obrazovou parametrizací komplexního um. díla. Výzkum na JAMU je realizován ve 3 zákl. výzkumných a vývojových liniích. Je to zejm. systematický výzkum kolem soudobých teorií divadla a hudby na fakultách, zákl. a aplik. výzkum v obl. zvukové tvorby a akustiky, světelného designu a projekcí pod záštitou VC. Technologie v obl. light/sound-designu vyžadují z podstaty jejich použití multidisciplinární přístup. Projekt umožní zapojit do stávající struktury 2 nové odborné pracovníky: absolventa Ph.D. programu z obl. teorie a dějin umění a obl. volného umění, zabývajícího se výzkumem a tvorbou prostorových, koncertních nebo scénických děl multimediálního charakteru využívajících nejnovější technologie. Zapojování kvalitních absolventů různých oborů různých škol do tohoto procesu zvýší efektivitu inovačních procesů a mj. upevní rozvíjející se spolupráci univerzit vzdělávacího prostoru města Brna. 

Projekt odpovídá zvyšujícím se potřebám vnějšího prostředí školy, v němž vývoj nových technologií a možnosti jejich využití v uměleckém procesu (divadlo, hudba, multimediální tvorba, kreativní průmysl) hrají čím dál větší roli. Projekt je přímou vazbou na potřeby edukačních aktivit (workshopy, semináře studentů doktorských programů, rozvoj nových oborů), jež jsou hodnoceny veřejností na pravidelných představeních a koncertech. Zároveň bychom rádi zpřesnili metody sběru referenčních informací a jejich evaluace odbornou diskusí na úrovni technologické i uměnovědné.

Cílová skupina

  1. Studenti vybraných oborů všech stupňů studijních programů obou fakult JAMU s potenciálem pro vývojovou činnost v dané oblasti
  2. Všichni studenti JAMU všech stupňů studijních programů obou fakult a to zejména prostřednictvím specializovaných workshopů
  3. Akademičtí a ostatní pracovníci JAMU, kteří se budou podílet na plnění činností souvisejících s realizací programu tohoto projektu a ostatní odborní pedagogové

Kontakt

Hlavní manažer

Jana Kováříčková
E-mail: kovarickovajamucz
Tel.: +420 542 591 146

Výstupy projektu

Inscenační dílo

Matej, Daniel, Úvod do studia MULTIMÉDIÍ a MULTIMEDIÁLNÍHO UMĚNÍ, 2015

Zetel, Michal, Modelová srovnávací analýza na bázi video trackingu, 2015