Projekty EU  

Vstupem do Evropské unie v květnu 2004 se České republice otevřela možnost plně se podílet na společných politikách EU včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V reálu to mimo jiné znamená, že může jako jedna z méně rozvinutých členských států EU získávat prostředky ze Strukturálních fondů, prostřednictvím nichž se EU snaží snižovat rozdíly v úrovni rozvoje regionů svých členských zemí.

Šanci čerpat finanční podporu z fondů EU mají i české vysoké školy. V období let 2004 - 2006 mohly využívat především Operační program Rozvoj lidských zdrojů, jenž se v jedné ze svých oblastí zaměřoval na podporu zkvalitňování vzdělávání na VŠ, rozvoj učitelských studijních programů, dalšího vzdělávání a lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Janáčkova akademie múzických umění v Brně tehdy získala podporu tří celoškolských projektů a současně se stala partnerem dvou projektů realizovaných jinými vysokými školami. Celkové prostředky, které úspěšně vyčerpala, dosáhly částky téměř devíti miliónů korun.

Probíhající projekty:

Víceleté projekty OP VVV

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245)

Cílem projektu je rozšíření kompetencí studentů zvýšením počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, předmětů k získání kompetencí typu soft skills, předmětů doplněných o elektronické podpory a dobudování systému řízení kvality na JAMU. 

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ UMĚNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246)

Cílem projektu je v oblasti hudebních nástrojů, scénické, osvětlovací, video a audio technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů studijních programů Hudební fakulty. 

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ NA JAMU
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469)

Cílem projektu je v oblasti prostorových podmínek a scénické, osvětlovací, video, audio a IT technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů studijních programů Divadelní fakulty.

op vvv

Projekty realizované JAMU v minulém programovacím období:

 

Dále se JAMU podílela na projektech:

V novém programovacím období, které se týká let 2007 - 2013, mají vysoké školy možnost žádat o podporu svých inovačních aktivit mimo jiné ve dvou operačních programech přímo spravovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělových ČR. Jde o programy Věda a výzkum pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Především ten druhý je pro vysoké školy velmi aktuální. Výsledky prvních výzev tohoto programu byly zveřejněny v jarních měsících letošního roku a mezi úspěšnými žadateli je i Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Díky finanční podpoře EU se tak na JAMU momentálně rozbíhají tři projekty a další jsou připravovány.

 

V současné době jsou na JAMU realizovány následující projekty:


Ukončené projekty

Posílení výzkumného týmu JAMU o výzkumníky z oblasti teorie a dějin umění autorské volné tvorby děl multimediálního charakteru

Projekt č. CZ.1.07/2.3.00/30.0036

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Termín realizace: prosinec 2012 - únor 2015
Rozpočet projektu 4 663 820,02 Kč

 

Setkávání kultur na platformě hudby – série workshopů na podporu multikulturalismu a kulturní rozmanitosti

Projekt č. CZ.1.07/3.1.00/37.0113

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 3.1 - Individuální další vzdělávání
Termín realizace: 1. 8. 2012–30. 10. 2013
Příjemce podpory: JAZZFESTBRNO, o.s.

 

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem

Projekt č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Termín realizace: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Rozpočet projektu: 9 700 155,58 Kč
Příjemce podpory: Univerzita Palackého Olomouc

 

Komplexní systém dalšího vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance JAMU

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0044

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace: září 2010 - srpen 2013
Rozpočet projektu:
8.130.031,31 Kč

 

Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů

Projekt č.  CZ.1.07/2.2.00/28.0159

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:   2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:  únor 2012 - leden 2015
Rozpočet projektu: 25 335 278,21 Kč

 

Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0255

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:   2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:  1. 12. 2011 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 10 597 932,63 Kč
Příjemce podpory: Vysoké učení technické v Brně

 

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Projekt č. CZ.1.07/1.2.00/08.0110 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín realizace: říjen 2009 - září 2012
Rozpočet projektu: 15 140 016,72 Kč
Příjemce podpory: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

 

Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce

Projekt č. CZ.1.04./3.3.05/31.00021

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory:   3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Termín realizace:  únor 2010 - leden 2012
Rozpočet projektu: 5 887 371,20 Kč
Příjemce podpory: Unie neslyšících Brno, o.s.

 

Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0052

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Termín realizace: září 2009 - srpen 2012
Rozpočet projektu: 
11.304.632,03 Kč

 

Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/07.0345

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:   2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:  květen 2009 - prosinec 2011
Rozpočet projektu: 14.701.169,08 Kč

 

 Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/07.0367

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace: květen 2009 - červen 2011
Rozpočet projektu: 3.480.074,71 Kč